Rönneåns Vattenråd

Start Vattenrådet Vattenkontroll Åtgärder Rapporter Länkar Aktuellt Kontakt

Aktuellt

Fortsatt arbete med våtmarker

mars 2010

Arbetet med den fördjupade våtmarks-inventeringen som påbörjades 2009 har nu slutförts och redovisats i rapportform. Utredningsområdet har omfattat Rönneåns dalgång på sträckan cirka 3 km uppströms och 3 kilometer nedströms Tranarps bro (E4:an). På några platser har det bedömts att förutsättningarna för att restaurera eller anlägga våtmarker eller dammar är goda, medan det på flera platser idag finns olika hinder för åtgärder. 

Våtmarksutredningarna hittar du under Rapporter.


 

På initiativ från Länsstyrelsen har också påbörjats ett arbete med Rönne å som syftar till genomföra åtgärder på jordbruksmark som översvämmas längs med vattendragen. I arbetet ingår, förutom Länsstyrelsen, representanter från LRF och SLU. Samarbete sker med Rönneåns vattenråd.

 

 

img_1816

Mader vid Öja

Fördjupad våtmarksplanering

augusti 2009

Rönneåns Vattenråd har erhållit medel från Länsstyrelsen i Skåne län för att fortsätta den översiktliga våtmarksplanering som genomfördes 2008. Arbetet kommer nu att koncentreras kring några av de platser som bedömdes som lämpliga i den översiktliga planeringen. I första hand kommer förutsättningar för våtmarksrestaurering att utredas inom ett urval av markområden som är belägna utmed Rönne å i Ängelholms, Klippans och Åstorps kommuner. Här kommer kontakter att tas med berörda markägare för att informera om projektet och för att diskutera vilka förutsättningar som finns. Arbetet kommer att utföras under hösten 2009 av Ekologgruppen i samarbete med kommunerna.

 

 

 

img_3840

 Utflöde av grumlat vatten till Rönne å från biflöde. Bilden har ingen direkt koppling till det aktuella våtmarksarbetet.

 
   

Sammanställningen av 2008 års vattenundersökningar

Resultat från 2008 finns nu sammanställda och redovisade i nya former - allt når du från denna hemsida.

Läs mer här!

 

Samråd om åtgärdsprogram och förvaltningsplan

våren - sommaren 2009

Inom ramen för arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten har Sveriges fem vattenmyndigheter tagit fram förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning i landets alla vattenförekomster.

 

Dessa dokument sammanfattar dagens tillstånd, framtida mål och förslag på hur arbetet md vattenförvaltning ska bedivas de kommande sex åren. Innan beslut tas om dokumenten ska alla som vill få möjlighet att lämna synpunkter på innehållet. Därför genomför vattenmyndigheterna ett samråd under perioden 1 mars till 1 september 2009. Genom att delta i samrådet kan du vara med och påverka inriktningen på det fortsatta arbetet med vattenförvaltning i Sverige. I december 2009 fattar sedan vattendelegationerna de slutliga besluten om förvaltningsplan, miljö-kvalitetsnormer och åtgärdsprogram, vilka kommer att gälla för perioden 2010-2015.

Läs mer här!

 

 

Underlag för våtmarksplanering

december 2008

Under hösten har Rönneåns vattenråd drivit ett projekt för att undersöka möjligheterna att anlägga våtmarker i Rönneåns avrinningsområde. Arbetet bestod i att studera historiska våtmarker samt att identifiera ett antal konkreta åtgärdsområden som är särskilt lämpade för våtmarker och dammar. Dessa områden undersöktes vidare genom bland annat fältbesök samt bedömningar av behov/nytta och konfliktrisker. Läs mer om våtmarker här!    

 

 

Vattenrådsmöte

december 2008

Den 1 december höll Rönneåns vattenråd ett möte för att informera om och diskutera aktuella frågor inom vattenförvaltningen. Representanter från Vattensektionen på länsstyrelsen i Skåne berättade om bl a statusklassningen av Rönne å (se mer nedan) samt om de kommande åtgärdsprogrammen. 

   

 

Statusklassning av vattenförekomster

juni 2008

Länsstyrelsen har tagit fram förslag till statusklassningar (bedömningar av miljökvaliteten) för Rönneåns vattenförekomster. Dessa presenteras i kartform under länken nedan:  

 

Karta över ekologisk status

 
Image0001 
   

Sidan uppdaterad: 29 aug 2009

 
Copyright 2008 Rönneåns Vattenråd