Rönneåns Vattenråd

Start Vattenrådet Vattenkontroll Åtgärder Rapporter Länkar Aktuellt Kontakt

Våtmarksplanering inom Rönneåns avrinningsområde

 

Rönneåns vattenråd arbetar med restaurering och anläggning av våtmarker för att öka den biologiska mångfalden samt den vattenrenande förmågan i avrinningsområdet. Fler våtmarker bidrar även till att möjligheterna att uppnå flera av miljökvalitetsmålen förbättras, t ex målen gällande myllrande våtmarker, levande sjöar och vattendrag, ett rikt odlingslandskap samt ingen övergödning.

 

Under 2008 fick Rönneåns vattenråd bidrag från länsstyrelsen i Skåne för att inventera behov av, samt möjligheter att anlägga våtmarker inom avrinningsområdet. Under hösten genomfördes en inledande sådan inventering vilken huvudsakligen fokuserade på stora våtmarker. Arbetet fördelades på tre huvudmoment:

  • Analys av åtgärdsbehov.
  • Kartläggning av historiska våtmarker inom de områden där behovet av våtmarker bedöms som störst. Detta skedde med hjälp av en kombination av historiska och moderna kartor och besök i fält.
  • Fördjupning i utvalda objekt utifrån resultaten av de föregående arbetsmomenten. För dessa objekt utreddes förutsättningarna för våtmarksanläggning vidare genom bland annat fältbesök och ytterligare undersökningar av tekniska och hydrogeologiska förutsättningar.

Projektet resulterade i rapporten "Våtmarksplanering för delar av Rönneåns avrinningsområde" (se länk nedan) ochett arbetsmaterial med översiktliga beskrivningar av de objekt som utreddes vidare samt prioriteringar av vilka av dessa som anses vara bäst lämpade för våtmarksanläggning.

 

Projektmaterial, "Våtmarksplanering för delar av Rönneåns avrinningsområde": 

» rapport

» arbetsmaterial

 

 

Om du är intresserad av att anlägga våtmarker på dina marker eller om du känner till något område som är särskilt lämpligt för detta så hör gärna av dig till vattenrådet:  kontakt

 

 

Sidan uppdaterad: 23 apr 2009

 

 
Copyright 2008 Rönneåns Vattenråd