Rönneåns Vattenråd

Start Vattenrådet Vattenkontroll Åtgärder Rapporter Länkar Aktuellt Kontakt

Vattenrådet

pkt17 Storarydsdammen

Rönneåns vattenråd är en sammanslutning av kommuner, företag och organisationer som har intresse i de vattendrag, sjöar och grundvatten-förekomster som ligger inom Rönneåns avrinningsområde (nedströms Ringsjöarna).

 

Vattenrådet har en styrelse med representanter från

- kommuner

- företag

- organisationer

 

 

Medlemmar

Medlemsförteckning för vattenrådet är under uppbyggnad

 

 - Ledamöter i vattenrådets styrelse

 - Medlemmar i Rönneåkommittén

 

Stadgar

Läs mer »

 

Vattenrådets verksamhetsplan

Läs mer »

 

Remissorganmeandring

Vattenrådet har en viktig roll inom det fortsatta arbetet med vattenförvaltningen och EU-direktivet om vatten.

 

Vattenmyndigheten för Västerhavet har under våren 2009 redovisat förslag till åtgärdsprogram, miljökvalitets-normer och förvaltningsplan. Länsstyrelsen i Skåne län (beredningssekretariatet) har presenterat en första version av statusklassning för Rönneåns vattendrag och sjöar.

Läs mer:

- Översiktlig information om vattenförvaltningen

- Aktuell statusklassning  

 

Vattenrådet och framtiden

Vattenrådets verksamhetsområden bör utvecklas. Förhoppningen är att olika vattenanknutna projekt inom avrinningsområdet ska växa fram. Det kan handla om till exempel lokalt vattenvårdsarbete som rör en viss sjö eller visst vattendrag.

 

Även projekt som sträcker sig över större geografiska områden kan bli aktuella. Exempel på detta skulle kunna vara samordnat våtmarksarbete och kommungräns-överskridande turistsatsningar gällande vandringsleder, kanoting och fiske.

 

Visst arbete med våtmarksplanering har påbörjats.

 

Läs mer

 

Vattenkontroll

Rönneåkommittén (en del av Rönneåns vattenråd) bedriver en omfattande undersökningsverksamhet inom avrinnings-området. Undersökningsprogrammet omfattar bl a vattenkemi, fisk, bottenfauna, plankton, påväxtalger, sediment i sjöar och hydrologiska mätningar.

 

Läs mer »

 

 

 

 

Sidan uppdaterad: 23 februari 2010 

 
Copyright 2008 Rönneåns Vattenråd